haftarah-portions-square

Haftarah Bereshit

Haftarah Noach

Haftarah Lech Lecha

Haftarah Vayera

Haftarah Chayei Sarah

Haftarah Toldot

Haftarah VaYetse

Haftarah VaYishlach

Haftarah VaYeshev

Haftarah Miketz

Haftarah Vayigash

Haftarah Vaychi

Haftarah Shemot

Haftarah VaEra

Haftarah Bo

Haftarah B’Shalach

Haftarah Yitro

Haftarah Mishpatim

Haftarah Terumah

Haftarah Tetsaveh

Haftarah Ki Tisa

Haftarah Vayakhel Pikudei

Haftarah Vayikra

Haftarah Tsav

Haftarah Shemini

Haftarah Tazria Metsora

Haftarah Acharei Mot Kedoshim

Haftarah Emor

Haftarah Bhar Bkukotai

Haftarah Bmidbar

Haftarah Naso

Haftarah B’haalotcha

Haftarah Shlach Lcha

Haftarah Korach

Haftarah Chukat

Haftarah Balak

Haftarah Pinchas

Haftarah Matot Masei

Haftarah Dvarim

Haftarah Vaetchanan

Haftarah Ekev

Haftarah Reeh

Haftarah Shoftim

Haftarah Ki Tetse

Haftarah Ki Tavo

Haftarah Nitzavim

Haftarah VaYelech

Haftarah Haazinu

Haftarah V’zot HaBrachah